Programació Novembre Vaca 2016

NOVEMBRE VACA 2016 FA UNA APOSTA PER EXPERIMENTAR EN NOVES PROPOSTES DE L’ESCENA CONTEMPORÀNIA

La 17a Mostra de Creadores Escèniques NOVEMBRE VACA 2016, que organitza l'Associació de Creadores Escèniques PROJECTE VACA, presenta enguany un seguit de propostes al públic que són resultat d’una exploració prèvia a través de diferents processos de creació teatral de caràcter contemporani.

D’una banda, Shakespeare a mà, teatre en col·lectivitat, reuneix la formació, investigació i posada en escena d’una proposta de Teatre en Col·lectivitat i en femení. A partir de la formació en el treball de text de la Paraula en Acció, una quinzena d’actrius investiguen en la creació d'un univers sensorial imaginatiu per derivar en una proposta escènica que vol capgirar les aparences més recurrents del gran dramaturg elisabetià. Alhora, es pretén oferir una mirada en femení sobre els seus personatges universals, prescindint-ne del seu gènere.

La peça teatral Hotspot. Migraré, Migrarás, Migrarán és, de la seva part, una proposta de recerca i creació escènica multinarrativa que aborda la temàtica de les dones migrants. L’obra dóna veu a aquestes dones des d’una cruïlla de perspectives personals, socials, culturals i polítiques. El muntatge vincula gèneres diferents (texts dramàtics, fragments de documentals i teatre d’immersió) i vol proporcionar a l’espectador una experiència viva a través d’una escriptura escènica col·lectiva i en moviment. En la posada en escena conflueix també el viatge a Lampedusa, Calais i Linz a on l’equip ha desenvolupat el treball de camp investigant el tema de la frontera en relació al cos de la dona.

La tercera proposta d’aquest any és el tradicional Vakabaret, que també es presenta de manera renovada. Sota el títol “D’amor i altres qüestions si és que n’hi ha”, el Vakabaret aporta una nova fórmula de tipus més íntim i reflexiu a través de números individuals i també corals. “De tot el que he fet fins ara per canviar el món, deixar els posicionaments, Ser Dona i comprendre-ho tot”, és el punt de partida de l’espectacle d’aquest any.

NOVEMBRE VACA farà així d'aparador de noves propostes creatives i artístiques fetes per dones. En el decurs dels anys anteriors, la Mostra ha acollit més de cent-setanta propostes, posicionant-se així com a referent en la reivindicació de la producció teatral femenina.

CALENDARI NOVEMBRE VACA 2016

14 de novembre. TEATRE EN COL·LECTIVITAT I EN FEMENÍ. Conferència. Institut del Teatre. 19 h

18 de novembre. VAKABARET. Boca Nord. 21:30 h

23 i 26 de novembre. HOTSPOT. MIGRARÉ, MIGRARÁS, MIGRARÁN. CC Albareda. 20 h

29 de novembre . SHAKESPEARE A MÀ. Presentació a públic. Casal de Barri Folch i Torres. 20 h

Informació complerta sobre tota la programació, en el document adjunto de la pàgina.

https://projectevaca.com/wp-content/uploads/2016/11/DOSSIER-PREMSA-Novembre-vaca-20161.pdf

cartel-14a29-copia

NOVEMBRE VACA 2016 HACE UNA APUESTA POR EXPERIMENTAR EN NUEVAS PROPUESTAS DE LA ESCENA CONTEMPORÁNEA

 La 17a Mostra de Creadores Escèniques NOVEMBRE VACA 2016, que organiza la Asociación de Creadoras Escénicas PROJECTE VACA, presenta este año una serie de propuestas al público que son resultado de una exploración previa a través de diferentes procesos de creación teatral de carácter contemporáneo.

Por un lado, Shakespeare a mà, teatre en col·lectivitat, reúne la formación, investigación y puesta en escena de una propuesta de Teatro en Colectividad y en femenino. A partir de la formación en el trabajo de texto de la Palabra en Acción, una quincena de actrices investigan en la creación de un universo sensorial imaginativo para derivar en una propuesta escénica que quiere dar la vuelta a las apariencias más recurrentes del gran dramaturgo isabelino. Asimismo, se pretende ofrecer una mirada en femenino sobre sus personajes universales, prescindiendo de su género.

La pieza teatral Hotspot. Migraré, Migrarás, Migrarán es, por su parte, una propuesta de investigación y creación escénica multinarrativa que aborda la temática de las mujeres migrantes. La obra da voz a estas mujeres desde un cruce de perspectivas personales, sociales, culturales y políticas. El montaje vincula géneros diferentes (textos dramáticos, fragmentos de documentales y teatro de inmersión) y quiere proporcionar al espectador una experiencia viva a través de una escritura escénica colectiva y en movimiento. En la puesta en escena confluye también el viaje a Lampedusa, Calais y Linz, donde el equipo ha desarrollado el trabajo de campo investigando el tema de la frontera en relación al cuerpo de la mujer.

 La tercera propuesta de este año es el tradicional Vakabaret, que también se presenta de manera renovada. Bajo el título "De amor y otras cuestiones si es que las hay", el Vakabaret aporta una nueva fórmula de tipo más íntimo y reflexivo a través de números individuales y también corales. "De todo lo que he hecho hasta ahora para cambiar el mundo, dejar los posicionamientos, Ser Mujer y comprenderlo todo", es el punto de partida del espectáculo de este año.

NOVEMBRE VACA hará así de escaparate de nuevas propuestas creativas y artísticas hechas por mujeres. En el transcurso de los años anteriores, la Muestra ha acogido más de ciento setenta propuestas, posicionándose así como un referente en la reivindicación de la producción teatral femenina.

 CALENDARIO NOVEMBRE VACA 2016

14 de noviembre. TEATRE EN COL·LECTIVITAT I EN FEMENÍ. Conferencia. Institut del Teatre. 19 h

18 de noviembre. VAKABARET. Boca Nord. 21:30 h

23 y 26 de noviembre. HOTSPOT. MIGRARÉ, MIGRARÁS, MIGRARÁN. CC Albareda. 20 h

29 de noviembre. SHAKESPEARE A MÀ. Presentación a público. Casal de Barri Folch i Torres. 20 h

Información completa sobre toda la programación, en el documento adjunto de la página.

https://projectevaca.com/wp-content/uploads/2016/11/DOSSIER-PREMSA-Novembre-vaca-20161.pdf