PROJECTE VACA I EL PLA INTEGRAL DEL TEATRE DE CATALUNYA

Mercè Espelleta, com a presidenta de Projecte Vaca ha estat convidada a participar per la AADPC i l’ ICEC a la taula de gènere, diversitat i interseccionalitat.

Objectiu

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les associacions del sector, i en el marc de la seva tasca de foment del desenvolupament i consolidació de les arts escèniques, ha previst elaborar un Pla Integral del Teatre de Catalunya.

Aquest Pla té com a objectiu principal propiciar un marc de reflexió a l’entorn del teatre català i aportar coneixement per a l’orientació general de les futures polítiques públiques envers aquest sector.

Com s’articula?

El procés d’elaboració del Pla Integral del Teatre de Catalunya s’ha establert a partir d’una metodologia basada en la participació, transversalitat, cooperació entre administracions, i la construcció d’una visió compartida entre els principals agents teatrals per abordar problemàtiques complexes de manera conjunta.

La seva elaboració comprèn creació d’11 grups de treball que reflexionen, en els primers mesos del 2019, a l’entorn de la situació actual del teatre en onze àmbits específics: creació i producció, exhibició, públics, internacionalització i mercats, formació i desenvolupament professional, teatre aplicat, educació, marc legal, gènere, dades sectorials i articulació, desenvolupament i governança.

En cada grup de treball hi intervenen entre 15 i 25 persones, que suposen un total de gairebé 190 experts provinents tant del sector públic com del privat que, a través de 22 reunions presencials i participació digital, aporten una mirada qualitativa d’institucions, entitats, administracions, professionals independents, empreses, universitats, centres formatius, festivals o equipaments escènics, entre d’altres.

Què s’espera de les reunions?

1. Consensuar un estat de la qüestió: arribar a una diagnosi acurada que identifiqui les qüestions prioritàries per arribar a un consens.

2. Fer propostes de mesures concretes i abastables: mesures que apuntin possibles línies de treball per abordar les necessitats identificades.

Un cop estigui aprovat el PLA INTEGRAL DE TEATRE el publicarem a la nostra web.