Codi Ètic 
i Deontològic d'una VACA

La sòcia de Projecte Vaca, associació de creadores escèniques -des d’ara la VACA- és conscient dels canvis que s’han produït els últims anys en la societat pel que fa a la incorporació de les dones en l’àmbit de les arts escèniques. Però, si bé la presència femenina és cada cop més destacada en la professió teatral, la VACA detecta una manca d’acció eficaç de les institucions per tal d’accelerar aquesta normalització de drets i oportunitats. És aquesta una de les raons importants per la qual la VACA s’associa amb Projecte Vaca.

Les proposicions que segueixen estan encaminades a descriure l’ètica de la VACA. Cada VACA es compromet a respectar-les.

La VACA i l’Associació

La VACA reconeix l’associació Projecte Vaca com a un nucli de cooperació i intercanvi que potencia la creació per part de les dones professionals de l’escena.

 La VACA, quan participa en projectes de l’associació, prioritza la seva aportació en benefici de l'associació als seus interessos particulars.

La VACA es comporta en les assemblees amb respecte, bon humor i generositat en les aportacions, possibilitant la brevetat, la no reiteració i la puntualitat.

 La VACA té el deure i la responsabilitat d’informar-se, a través dels mitjans que l’associació posi al seu abast, de tot allò que s’esdevé a les assemblees en cas de no assistir-hi.

La VACA, temporalment absent, té el deure d’informar de tot allò que sigui d’interès per l’associació a la qual continua vinculada.

 La VACA se sent responsable de l’activitat o el càrrec que ha acceptat lliurement. Si, per causa de força major, no pot assumir-ho, s’assegura una suplenta fins que pugui tornar a incorporar-se al càrrec o activitat.

 La VACA pot votar a favor o en contra d’un projecte segons els seus criteris com a creadora VACA i no segons criteris d’afinitat personal amb la sol·licitant.

 La VACA mostra el seu interès pels projectes aprovats per l’associació participant, assistint i recolzant la realització dels mateixos. Així com pels treballs creatius de les altres sòcies, assistint a la seva representació.

 La Vaca assumeix temporalment tasques de gestió en pro de les necessitats de funcionament de l’associació.

 Una VACA que sigui cap de comissió d’algun projecte no aprofitarà la seva situació privilegiada per passar per davant d’una col·lega VACA de la mateixa validesa. Ben al contrari, potenciarà les oportunitats d’altres que estiguin més allunyades dels contactes directes.

 La VACA defensa davant de tot els drets humans i, per tant, no repetirà esquemes de discriminació. Ni pasturarà a les zones verdes de la ciutat.

La Vaca creadora es proposa en cada creació l’evolució i millora del fet teatral. 

La VACA no produeix pensant només en termes d’eficàcia immediata sinó donant igual importància al procés que al resultat.

La VACA es planteja la creació des de la Investigació. Per tant estableix un objectiu, fa les recerques pertinents i conclou en uns resultats que recull en una memòria a qui tota VACA hi podrà accedir.

 Una VACA no plagia ni usurpa material de cap altra creadora/or, sigui VACA o no.

 Una VACA respecta els drets d’autor i els sol·licita a nom de l’associació quan engega un projecte dins de l’associacióbasat en un text original.

Una VACA quan fa un procés de creació col·lectiva aporta les seves idees amb generositat i amb consciència que el treball col·lectiu transforma el material personal en comunitari. En tot cas, quan es faci menció de la dramatúrgia de l’espectacle ha de fer-se menció dels noms de totes les vaques implicades en aquesta tasca.

Una VACA intenta resoldre els conflictes amb les altres vaques a través del diàleg directe i personal.

La VACA que tingui problemes en el procés de creació o qualsevol procés de treball, exposarà el cas davant la Junta Directiva, la qual en primera instància pot intentar resoldre el conflicte o actuar de mediadora.

Una VACA que assumeix una feina creativa no abusa de la solidaritat d’una altra VACA que fa les tasques més operatives com ara Tresoreria, secretariat, coordinació etc. La VACA creadora facilita totes les demandes de la VACA que, puntualment i solidària, està fent aquestes feines

. La VACA creadora vetlla per la màxima qualitat de la seva creació quan porta el segell Projecte Vaca.

La VACA avaluarà a consciència la necessitat de deixar de treballar amb una creadora en pro de treballar amb un creador.

La VACA avaluarà a consciència la necessitat de deixar de treballar amb una creadora VACA en pro de treballar amb una creadora NO VACA.