Estatut

TITOL I: LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI

Article 1

Amb la denominació Projecte VACA (Associació de Creadores Escèniques) es constitueix l’associació, que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol) i els seus estatuts.

L’Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per administrar i disposar del seus béns i cabals i dels fins que es proposa. L’Associació no té afany de lucre.

Article 2

L’Associació Projecte VACA (Associació de Creadores Escèniques) és un organisme autònom que agrupa a totes aquelles dones que intervinguin de forma creativa en les arts escèniques.

Article 3

Els fins de l’associació són:

  • Construir un espai viu de creació i investigació escènica dirigit per dones creadores i fomentar la difusió de les seves iniciatives i produccions.
  • Articular una xarxa de comunicació i d’intercanvi per a facilitar el coneixement i la comprensió de formes escèniques diverses generades per sones creadores provinents de realitats ideològiques i socials diferents. Promoure la interculturalitat i la interacció entre la creació escènica i els moviments socials que ens envolten.
  • D’acord amb l’objectiu anterior, treballar per a la construcció d’una creació escènica contemporània de qualitat i contribuir a unes condiciones de treball dignes (incidint especialment en els àmbits de la producció i de la distribució).
  • Recollir i potenciar a tots els efectes les iniciatives creatives que plantegin les dones vinculades a l’associació; atorgant una especial atenció a les propostes que assumeixin criteris d’investigació i experimentació, i apostant per un treball conjunt de creadores escèniques.
  • Generar treballs que contribueixen a la creació escènica contemporània i independent que estiguin d’acord amb els objectius i interessos pels quals es crea l’Associació. Aquesta finalitat implica l’organització de festivals, simposis, mostres de treballs escènics, tallers de creació...
  • Crear un espai comú de comunicació, reflexió i actuació on les propostes creatives puguin materialitzar-se.
  • Establir vies de comunicació amb les institucions públiques i privades per a transmetre les demandes derivades de les necessitats i de la problemàtica pròpies del col·lectiude creadores escèniques amb l’objectiu d’incidir en les polítiques i actuacions d’aquestes institucions.
  • Establir les relacions oportunes amb els organismes, entitats i xarxes, las finalitats dels quals siguin afins als de l’associació amb l’objectiu d’intercanviar experiències, col·laborar i proporcionar recolzament.

Article 4

El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, i radica al carrer Montnegre, número 14-16, 3er 4a.

L’associació desenvoluparà les seves activitats dins l’àmbit territorial de Catalunya.

TíTOL II: DE LES PERSONES MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS

Article 5

Podran formar part de l’associaciótotes les creadores escèniques que duguin a terme la seva activitat a Catalunya.

Article 6

Les persones que vulguin formar part de l’associació hauran de presentar una sol·licitud per escrit justificant la seva voluntat d’adhesió a la Junta Directiva i aquesta resoldrà en la primera reunió que es celebri. A la sol·licitud s’adjuntarà la documentació que s consideri necessària i que acrediti el compliment dels requisits establers a l’article anterior.

Article 7

Podran ser sòcies aquelles persones que no complint els requisits anteriors siguin admeses a criteri de la Junta Directiva.

Article 8

Contra la denegació de sol·licitud, la persona interessada podrà presentar recurs a l’Assemblea General i aquesta dictaminarà resolució definitiva un cop escoltada la persona sol·licitant.

Article 9

Són drets de les persones membres de l’associació:

  • Assitir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
  • Elegir o ser elegides per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
  • Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
  • Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
  • Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
  • Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o de les persones mandatàries de l’associació.
  • Ésser escoltades prèviament a l’adopció de mesures disciplinaries.
  • Rebra informació sobre les activitats de l’associació.
  • Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
  • Formar part dels grups de treballs.
  • Posseir un exemplar dels estatuts.
  • Consultar els llibres de l’associació.

Article 10

Són deures de les persones membres de l’associació:

  • Complir els acords adoptats per l’associació a través dels diferents òrgans.
  • Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
  • Ajustar llur actuació a les normes estatutàries.
  • Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
  • Assitir a l’Assemblea General i a aquelles reunions a les que siguin convocades.
  • Servir els càrrecs pels que hagin estat escollides i hagin acceptat.

Article 11

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

   

  • Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
  • No satisfer les quotes fixades de forma injustificada.
  • No complir les obligacions estatutàries.

   

Article 12

La resolució de pèrdua de la condició de sòcia, prevista a l’article anterior, serà sempre motivada i resultant d’expedient contradictori, obert a l’efecte per decisió de la Junta Directiva. Contra la resolució de pèrdua de la condició de sòcia, la persona interessada podrà recórrer, presentat recurs en el termini de 30 dies, a partir de la notificació, a l’Assemblea General i aquesta dictaminarà resolució definitiva un cop escoltada la persona sol·licitant.

TÍTOL III: DE L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ

Article 13

Seran òrgans rectors de l’associació:
L’Assemblea General i La Junta Directiva.

CAPITOL 1. DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 14

L’Assemblea general és l’òrgan suprem de l’associació. Lespersones membres en formen part per dret propi i irrenunciable i en igualtat absoluta.
Les persones membres de l’associació, reunides en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes propis de la competència de l’Assemblea.
Totes les persones membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi les absències, dissidències i abstinències.

Article 15

L’Assemblea General te les facultats següents:

 • Proposar o decidir modificacions dels estatus de l’associació.
 • Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos de les persones que en són membres.
 • Examinar i aprovar l’activitat i gestió de la Junta Directiva.
 • Aprovar els pressuposts anuals de despeses i ingressosla memòria anual d’activitats.
 • Elegir les persones membres de la Junta Directiva, com també destituir-les i substituir-les.
 • Establir les línies d’actuació que permeten a l’associació complir els seus fins.
 • Aprovar els reglaments de règim interior.
 • Fixar les quotes que els o les membres de l’associació hauran de satisfer.
 • Acordar la dissolució i liquidació de l’associació.
 • Resoldre els recursos presentats per persones associades o sol.licitants.
 • Conèixer les sol.licituds presentades per associar-se i les altes i les baixes de l’associació per una raó distinta a la de la separació definitiva.

Article 16

L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins del primer trimestre.
L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment de la Junta Directiva, o comissió de treball, o bé quan ho sol.liciti un nombre de membres de l’associació que representi, pel cap baix, un deu per cent de la totalitat.

Article 17

La convocatòria de les asemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà per escrit. De la mateixa manera, els anuncis de la convocatòria es col.locaran en un lloc visible del local o seu social, amb una anticipació de set dies com a mínim. En la mesura que es pugui, la convocatòria s’adreçarà, també, a totes els membres individualment. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, com també l’ordre del dia. S’inclourà perceptivament en l’ordre del dia de l’Assemblea General les qüestions suscitades per cada grup de treball, sempre que, prèviament, s’hagin comunicat a la Junta Directiva.

Les reunions de l’Assemblea General, les presidirà la persona que ocupi la presidència de la Junta Directiva. Si es troba absenta, la substituirà sucessivament,la persona que ocupi la vice-presidència o la persona designada per l’Assemblea d’entre les sòcies assistents. Actuarà com a secretària la persona que ocupi aquest càrrec a la Junta Directiva que haurà d’aixecar acta de l’Assemblea, que serà signada per ella mateixa, la persona que ocupi la Presidència i dos sòcies assistents.

La persona que actuï com a secretària redactarà l’acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions, el text del acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l’Assemble General es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, l’acta o altre documentació hauran d’ésser al local social a disposició de les persones associades.

Article 18

L’Assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de sòcies presents o representades.

Un mínim del deu per cent de les sòcies pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les sòcies presents.

Article 19

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

Els acords es prendran per majoria simple de vots presents o representats.
Per adoptar acords sobre la separació de membres i nomenament de la Junta Directiva, la modificació del estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació d’associacions similars o la integració en una que ja existeix, o bé quan ho sol·liciti la Junta Directiva o el deu per cent de les persones associades, caldrà un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts de les sòcies assistents o representades.

CAPITOL 2. DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 20

L’associació, la regirà, administrarà i representarà la Junta Directiva formada per:

 • La presidència
 • La vice-presidència
 • La secretaria
 • La tresoreria
 • Les vocalies que s’estableixin, amb un mínim de dues.
L’elecció de les persones membres de la Junta es farà per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entraran en funcions desprès d’haver acceptat el càrrec.
Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-s’hi i no caldrà que hagi tants noms com llocs a cobris, i resultaran elegides per ocupar la presidència, la vice-presidència i les vocalies, les candidatures que hagin obtingut més nombre de vots i per aquest ordre. Les persones que exerceixin la secretaria i la tresoreria, seran elegides per la Junta Directiva d’entre les persones que en siguin membres. La presidència, la secretaria i la tresoreria hauran de recaure en tres persones diferents.
L’exercici del càrrec serà gratuït.

Article 21

Les persones membres de la Junta directiva exerciran el càrrec durant un període de dos anys i podran ésser reelegides consecutivament.
El cessament del càrrec abans de extingir-se el termini reglamentari podrà esdevenir-se:

 • Per dimissió voluntària presentada per escrit on es raoni els motius.
 • Per malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
 • Per baixa com a membre de l’associació.
 • Per sanció imposada per una falta comesa en el exercici del càrrec, mitjançant l’acord pres de conformitat amb els percentatges que s’assenyalen al número tercer de l’article 19 d’aquests estatuts.
Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que se celebri. No obstant això, la Junta podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb una persona membre de l’associació pel càrrec vacant.

Article 22

La Junta Directiva posseeix les facultats següents:

 • Ostentar i exercitar la representació de l’associació i portar a terme la direcció i administració de la manera més àmplia que reconegui la llei i complir d’aquesta manera les decisions preses per l’Assemblea General i d’acord amb les normes, les instruccions i les directius generals que aquesta Assemblea General estableixi.
 • Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tot tipus d’accions legals i interposar els recurs pertinents.
 • Proposar a l’Asemblea General la defensa del interessos de l’associació.
 • Proposar a l’Assemblea General l’establiment de quotes que les persones membres de l’associació hauran de satisfer.
 • Convocar les assemblees generals i controlar que les acords que s’hi adoptin es compleixin.
 • Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assamblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostis de l’exercici següent.
 • Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
 • Contractar el personal empleat que pugui tenir l’associació.
 • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 • Organitzar i dirigir les activitats de l’associació d’acord amb les línees d’actuació que hagi establert l’Assemblea General i que permetin a l’associació complir els seus fins.
 • Establir grups de treball per a aconseguir, de la manera més eficient i eficaç, els fins de l’associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.
 • Nomenar les persones de la Junta Directiva que, en qualitat de vocals, s’hauran d’encarregar de cada grup de treball, a proposta de aquets mateixos grups.
 • Portar a terme les gestions necessàries davant dels organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir:
  • Subvencions o altres ajuts.
  • L’ús de locals o d’edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
  • Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit o estalvi i disposar dels fons que hi hagin en aquest dipòsits. La disposició de fons es determina a l’article 35 d’aquets estatuts.
  • Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist als estatuts presents, i donar-ne compte a la primera Assemblea General.
Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que aquests deleguin expressament en la Junta Directiva.

Article 23

La Junta Directiva, convocada prèviament per la persona que ocupi la presidència o per qui la substitueixi enaquell moment, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que la mateixa Junta decideixi, però que, en tot cas, no podrà ser superior a dotze mesos.
Es reunirà en sessió extraordinària quan sigui convocada amb aquest caràcter per la persona que ocupi la presidència o bé si ho sol·licita un terç de la Junta.

Article 24

La Junta Directiva quedarà constituïda de manera vàlida amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un.
Les persones membres de la Junta Directiva estan obligades a assistir atotes les reunions que es convoquin. No obstant això, podran excusar l’assistènciaper causes justificades. En qualsevol cas, serà necessària l’assistència de la persona que ocupi la vice-presidència o la secretaria en aquell moment.
La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vot de les persones assistents.

Article 25

La Junta Directiva podrà delegar algunes de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços de les persones que en són membres.
També podrà anomenar, amb el mateix quòrum, una o diverses persones mandatàries per exercir la funció quela Junta Directiva els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 26

Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si s’escau.

CAPÍTOL 3. DE LA PRESIDÈNCIA i VICE-PRESIDÈNCIA DE L’ASSOCIACIÓ

Article 27

La presidència de l’associació serà ocupada per la persona que ocupi la presidència de la Junta Directiva.
Són pròpies de la persona que ostenti la presidència les següents funcions:

 • Les de direcció i representació legal de l’associació, per delegació de l’Assemblea General.
 • La presidència i direcció dels debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 • Emetre un vot de qualitat decisori ens els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 • Visar les actes i els certificats confeccionats per la secretària de l’Associació.
 • Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegui l’Assemblea General o la Junta Directiva.
La persona que ocupi la presidència serà substituïda, en els casos d’absència o malaltia, per la vice-presidenta o per alguna de les vocalies, per aquest ordre correlatiu.

CAPÍTOL 4. DE LA TRESORERIA I DE LA SECRETARIA

Article 28

La persona que exerceixi com a tresorera tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes a la Junta Directiva. Portarà un llibre de caixa. Signarà el rebut de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran de ser visades prèviament per la persona que ocupi la presidència. Ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi. La disposició dels fons es determina a l’article 35 d’aquests estatuts.

Article 29

La persona que ocupi la secretaria ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de les assemblees generals i la Junta Directiva actuant com a secretaria d’aquests funcions, redactar i certificar les certificacions que calgui lliurar, com també portar el llibre de registre de membres de l’associació.

CAPÍTOL 5. DE LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 30

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, la plantejaran i n’assabentaran a la Junta Directiva, les persones membres de l’associació que vulguin formar-los, i explicaran les activitats que s’han proposar dur a terme.

La Junta Directiva ho aprovarà i només se’n podrà denegar la constitució amb el vot en contra de les quatre cinquenes parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball sempre que compti amb el suport d’un grup mínim de dos persones associades.
La Junta Directiva es preocuparà d’analitzar les diverses comissions o grups de treball i, un cop al mes, la persona encarregada presentarà a la Junta un informe detallat de les seves actuacions.

TÍTOL IV: DEL RÈGIMEN ECONÒMIC DE L’ASSOCIACIÓ

Article 31

Atesa la seva naturalesa, aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 32

Els recursos econòmics de l’associació s’obtindran de:

 • Les quotes que fixi l’Assemblea General a les sòcies.
 • Les subvencions oficials o de particulars.
 • Les donacions, herències o llegats.
 • Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 33

Totes les persones membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o bestretes, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals –a abonar per mesos, trimestres o semestres segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 34

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

Article 35

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obert en establiments de crèdit o estalvi, hi figuraran la signatura de les persones que ocupin la presidència, la vice-presidència, la secretaria i la tresoreria.

Per poder disposar dels seus fons n’hi haurà prou amb dues firmes, de les quals una haurà de ser necessàriament la de la persona que ocupi la tresoreria o la presidència.

TÍTOL V: RÈGIMEN DISCIPLINARI

Article 36

La inspecció del compliment o la interpretació d’aquests estatuts correspon a l’Assemblea General, d’acord amb el quòrum que estableix el número tercer de l’article 19.

Article 37

La Junta Directiva vetllarà perquè es compleixin les normes que contenen aquests estatuts d’acord amb el dictamen de l’Assemblea General.

TÍTOL VI: LA DISSOLUCIÓ

Article 38

L’associació podrà ser dissolta si ho acorda així l’Assemblea General convocada expressament per aquest fi amb caràcter extraordinari.

Article 39

Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació que es doni als béns i drets de l’associació, que en cap cas es podran distribuir entre les persones associades, com a la finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent. La destinació del patrimoni en serà a aquella entitat de tipus privat dins l’àmbit territorial d’actuació de l’entitat, d’acord amb el que decideixi l’Assemblea General extraordinària.
L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora, sempre que ho cregui necessari.

Les persones membres de l’associació estan exemptes de resposabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que elles mateixes hagin contret voluntàriament.

Les funcions de liquidació i execució del acords a que fan referència els números anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.