Organigrama de l'Associació

L’Associació Projecte VACA consta de dos òrgans rectors: l’Assemblea General i la Junta Directiva, que es convoquen periòdicament i de forma ordinària segons un calendari anual. Aquests òrgans són els encarregats d’aprovar la creació de les diferents comissions, integrades per sòcies voluntàries, així com establir el calendari anual d’activitats de l’associació.

Comissions de funcionament

 • Comissió de Relacions Internes.- Informació interna entre les sòcies: convocatòria d’ assemblees i activitats diverses.
 • Comissió de Captació de Sòcies.- Selecció i incorporació de noves sòcies, així com actualització del cens de l’associació.
 • Comissió de Premsa i Comunicació.- Difusió, contacte amb els mitjans de comunicació, mailings i RRPP. Actualització continuada i millora de la pàgina web.
 • Comissió d’Espais.- Localització, coordinació i gestió de sales per a les activitats (tallers, assaigs, exhibició).
 • Comissió Vaca en Xarxa.- Activitats de difusió i intercanvi a nivell nacional amb altres associacions i entitats culturals.
 • Comissió “de vaques en fora”.- Seguiment I ampliació del contactes internacionals establerts arrel del Festival Internacional Magdalena 2007 a Barcelona.
 • Comissió de captació de públic.- Elaboració i posada en marxa d’estratègies per la captació de públic.

Comissions de projectes

 • Comissió Recerca, Arxiu i Difusió.- Recopilació, traducció i catalogació de texts teatrals d’autores, dins l’àmbit nacional i internacional, i de la seva difusió.
 • Comissió Paritat a Escena.- Estudi i divulgació de les dades actuals sobre la presència de les dones en les arts escèniques.
 • Comissió Novembre Vaca.- Selecció de projectes, coordinació i gestió de les diferents activitats que es porten a terme durant la mostra anual de l’associació.
 • Comissió Teatre i Societat.- Estudi per a la realització d’un projecte de creació escènicaque apropi el fet teatral a dones en situació d’exclusió social.
 • Comissió de Creativitat.- Proposta, coordinació i gestió d’un projecte global de creativitat, treballant interdisciplinariament amb altres creadores escèniques.